INFO/CONTACT

This Summer the gallery will be open by appointment only because we are going to visit Venice (if it's not too hot), visit sculpture gardens, museums.... Everything that's kind of fallen by the wayside this past year. But often we are just in Amsterdam. So after Fluid Dynamics the gallery can only be visited by appointment, until the opening of the new gallery season in September. But when we are there, you are more than welcome!


Please call +31 631000323

or mail contact@franzisengels.nl

Franzis Engels gallery, Nieuwevaart 200, 1018ZN Amsterdam +31 (0)6 31000323


OPENING HOURS: Thu - Sat: 13:00 - 18:00 

And by appointment, e-mail: contact@franzisengels.nl

Or phone: +31 631000323


In 2008, the year of the great crisis when many galleries closed their doors, Franzis Engels opened her heart and her home to artists she knew from her social network. In the beginning, there were four exhibitions a year. Each opening was a big party for a whole weekend. The idea was to celebrate art in a homely environment, a contemporary four-storey mansion, where more than 100 works were exhibited each time. A wide variety of artists were attracted, the principle was art is ART, talk about it, but more importantly, celebrate it. The initiative grew to 6 or 7 exhibitions a year, each lasting 6 weeks. A full-time occupation for initiator Franzis Engels.

In 2014, after more than 25 exhibitions, where more than 100 artists had shown their work, it was time for a change. The initiative changed into a gallery, the space was adapted to optimise the presentation in the living quarters on the one hand and a white-cube exhibition space on the top floor. The name was changed to Galerie Franzis Engels.


The gallery is now known for emerging and established artists exploring a fantastic range of materials, processes and techniques. The works are fresh and surprising - made with a love for art.

In recent years, the emphasis has increasingly been on providing a platform for mainly Dutch and Belgian artists. Participation in foreign fairs is also limited. Staying close to home in the choice of artists and fairs saves considerably on the gallery's ecological footprint.

But as in the beginning, art is celebrated in all its amazing diversity.


The gallery is within walking distance from Amsterdam Central Station. You can also take bus 22 to Wittenburgergracht (next to Oosterkerk). Opposite the church, next to the pedestrian bridge, you will see the gallery.

Gallery Franzis Engels complies with the Gallery Fair Practice Code (see below)

Subscribe to newsletter

Do you have a question? Suggestion? Do you want some information about an artwork?

Please, sent us your note:

 
 
 
 


Gallery Fair Practice Code 


  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusiefafspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Anderemogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatievan de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheidin het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen vanmogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kostenzoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voormodelcontracten zie de NGA-website.

  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan degalerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissementen/of beslaglegging van de galerie.

  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledigekunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzienvan de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen eenmaand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie,maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, inhet geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het gevaldat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voordeze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar eententoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken temaken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage vooreen NGA voorbeeldcontract).

  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid envakbekwaamheid te onderhouden.

  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vastkomt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onechtis, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaaldheeft restitueren.

  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze enhet kunstenaarsbestand van die galerie.

  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) tevolgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen degalerie of daarbuiten.